Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ikwileenfilm

Hieronder lees je de algemene voorwaarden van Ikwileenfilm, de laatste revisie van dit document was op 26 oktober 2011.

Artikel 1: Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op deze website, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen via deze website, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen via deze website tussen ons en de opdrachtgever. Voor niet-consumenten geldt dat deze algemene voorwaarden toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitsluiten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks schriftelijk met ons is overeengekomen. Alle rechten en aanspraken zoals in deze algemene voorwaarden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde tussenpersonen, partners en andere derden.

3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over levering van producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

4. Onder “de opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst of met ons een overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “de opdrachtgever” verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten en diensten worden geleverd.

5. Iedere bestelling wordt door ons aangemerkt als een aanbod om met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te bestellen.

6. Wij aanvaarden dit aanbod onder deze algemene voorwaarden eerst op het moment dat wij de bestelling schriftelijk bevestigen, onder vermelding van een uniek bestelnummer.

Artikel 2: Algemene informatie

1. Wij zijn statutair gevestigd te [3828 JE] Hoogland aan de Kabof 161.

2. Wij zijn te bereiken via Kabof 161, 3828 JE Hoogland [t.a.v. Ikwileenfilm]. Elektronisch zijn wij te bereiken via e-mailadres info@ikwileenfilm.nl. Verder zijn wij te bereiken via onze helpdesk op telefoonnummer 084-8843098.

3. De levering van onze producten is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, onderworpen aan BTW.

4. Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te komen:

  • De opdrachtgever geeft zijn persoonsgegevens en productkeuze door.
  • De opdrachtgever kan kiezen voor bestelling op DVD of een digitale levering.
  • De opdrachtgever kan vervolgens op “Versturen” klikken
  • De opdrachtgever ziet bij het afreken-proces een overzicht van de prijs van de bestelling.
  • De opdrachtgever kan de instructies op het scherm volgen om de betaling te verrichten
  • De opdrachtgever stuurt Ikwileenfilm beeldmateriaal ( foto’s en video’s ) en teksten.
  • Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.

5. Wij archiveren alle tussen ons en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten. De opdrachtgever kan ons schriftelijk verzoeken om inzage in het archief van de op hem/haar betrekking hebbende overeenkomst[en].

6. Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.

7. Voor zover op ons gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze onderdeel uit van de overeenkomst. Wij verklaren de daaruit voor ons voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

Artikel 3: Prijzen

1. De te betalen prijs en eventuele overige kosten, waaronder distributiekosten, administratiekosten en BTW, worden duidelijk vermeld in onze orderbevestiging. Wij hanteren diverse betalingsmogelijkheden. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2. De op onze website en in onze reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Artikel 4: Levering en levertijd

1. De levering geschiedt via elektronische bezorging en/of thuisbezorging.

2. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prestatie af te nemen zodra deze voor hem/haar bij de gekozen partner ter beschikking staat of aan hem/haar ter hand wordt gesteld. Alle kosten die ontstaan als gevolg van niet-tijdige afname door de opdrachtgever zijn voor diens rekening.

3. Indien de opdrachtgever afname weigert, zal de overeengekomen prestatie gedurende maximaal 6 maanden na de overeengekomen leverdatum ter beschikking van de opdrachtgever worden gehouden. Daarna vervallen alle aanspraken die de opdrachtgever op deze producten zou kunnen doen gelden en kunnen deze producten door ons worden vernietigd.

4. De door ons opgegeven levertijd is indicatief en kan niet worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen in de opgegeven levertijden – ongeacht de oorzaak daarvan – kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding. Slechts wanneer levering 30 of meer dagen na ontvangst van de bestanden en de betaling plaatsvindt, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, tenzij een langere levertijd tussen partijen werd overeengekomen.

Artikel 5: Eigendom en risico

1. De eigendom van de via deze website bestelde producten gaat over op het moment dat wij volledige betaling hebben ontvangen.

2. Het risico gaat eerst over op het moment van levering.

Artikel 6: Klachten en bedenktijd

1. Klachten ter zake van gebreken en de kwantiteit van producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij ons te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten terzake.

2. Bij gegrond verklaarde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op heruitvoering van de overeenkomst.

3. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

4. Aangezien onze producten tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en derhalve voor verdere verkoop aan anderen ongeschikt zijn, is ontbinding van de overeenkomst niet mogelijk, behoudens ontbinding om wettelijk verplichte redenen en/of in deze overeenkomst vermelde uitzonderingen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De door de opdrachtgever aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten zullen door ons met de meeste zorg worden behandeld. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van kwaliteit, beschadiging of tenietgaan daarvan.

2. De door de opdrachtgever aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten worden door ons gedurende 30 dagen bewaard na de laatste bestelling. Daarna worden ze door ons gewist.

3. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten. Wij kunnen hier geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Artikel 8: Kwaliteit

1. De kwaliteit van de vervaardigde videobestanden is mede afhankelijk van de kwaliteit van de digitale beeldbestanden welke opdrachtgever aanlevert.

2. De beeldkwaliteit van de vervaardigde videobestanden zal in ieder geval nooit beter kunnen zijn dan mag worden verwacht op basis van hetgeen de opdrachtgever op zijn computerscherm te zien krijgt.

Artikel 9: Vrijwaring

1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem/haar verstrekte digitale beeldbestanden, bijbehorende teksten en eventuele muziek. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht op deze digitale beeldbestanden, bijbehorende teksten en muziek bij de opdrachtgever berust.

2. De opdrachtgever garandeert dat de door hem/haar aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op [intellectuele] [eigendoms-] rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De opdrachtgever vrijwaart ons volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.

Artikel 10: Verboden materiaal

1. Indien door ons redelijkerwijs wordt vermoed dat op digitale beeldbestanden strafbare feiten zijn waar te nemen, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan, en zal het materiaal met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie ter hand worden gesteld.

2. Wij behouden ons het recht voor om digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande mededeling te verwijderen als dit om wettelijke of om andere redenen opportuun is.

Artikel 11: Privacy

1. Wij verzamelen, gebruiken en verzenden persoonsgegevens van de opdrachtgever in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving en onze Privacy Statement.

2. Via onze website verwerkte persoonsgegevens zullen nimmer ter beschikbaar worden gesteld aan derden [ voor bijvoorbeeld reclame- en promotiedoeleinden. ]

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige wijze samenhangende rechtsbetrekking tussen ons en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.

2. Ten aanzien van alle geschillen is de rechter te Amersfoort bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 13: Overige

1. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.